Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

EFA protestuje u Sobotky proti diskriminaci Moravy
Vzhledem k tomu, že:
- Evropská svobodná aliance schválila na svém Valném shromáždění konaném v Meranu (Jižní Tyrolsko) v roce 2013 prohlášení k budoucnost Fríska jako administrativní jednotky, jakož i prohlášení na podporu Aragoncům, Baskům, Kataláncům a Galicijcům a jejich specifickým modelům vzdělávání a prohlášení k pokračujícímu pošlapávání zásad demokracie a samosprávy na Moravě a v Moravském Slezsku ze strany vlády České republiky, přičemž zdůraznila vzrůstající centralizační trend, zahájený nebo pokračující v některých státech EU, a jeho negativní dopady pro naše národy a regiony.
- Takováto recentralizační politika se jednoznačně stále rychleji šíří celou EU, v některých případech zpochybňováním, ignorováním nebo dokonce popíráním a odnímáním pravomocí patřících místním a regionálním vládám a v jiných případech zastavováním (či dokonce obracením) decentralizačních procesů, které už probíhaly.

S ohledem na to, že:
A. Mnoho členských států využívá hospodářskou krizi jako donucovací nástroj i falešnou záminku proti decentralizaci a samosprávě regionů a nestátních národů.
B. Zásada subsidiarity zakotvená Evropskou unií by byla závažně omezena nebo prakticky vyprázdněna, pokud by centrální vlády uchopily moc, která patří lidem a národům Evropy jako nástroj zabezpečující jejich svobodu a efektivitu veřejných politik na místní úrovni.
C. Tento nový trend centrálních vlád jde proti všem zásadám a cílům, na nichž stojí Evropská svobodná aliance.

Evropská svobodná aliance
1. Jednoznačně a kategoricky odsuzuje toto zhoršení situace, k němuž dochází ve členských státech Evropské unie a dotýká se základních demokratických zásad subsidiarity a práva regionů a nestátních národů na samosprávu.
2. Opětovně potvrzuje své odhodlání nadále hájit a podporovat politická práva lidí, kteří tvoří samotnou podstatu rozmanitosti sjednocené Evropy, jež by měla sloužit svým občanům, a prohlašuje, že má v úmyslu zvýšit své úsilí ke zvrácení tohoto negativního procesu recentralizace.
3. Vyzývá orgány EU, aby vyzvaly členské státy, aby opětovně vyvinuly úsilí s cílem předávat moc regionům a nestátním národům v zájmu demokracie, kolektivních práv, rozmanitosti a solidarity.