Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Moravané k vládnímu programovému prohlášení

Vládní programové prohlášení by teoreticky mělo být nejdůležitějším dokumentem vlády a vodítkem pro politiku v následujících čtyřech letech. O to více zaráží podoba této deklarace, kterou prezentoval nový český kabinet. Mnohem více než odpovědi na zásadní témata dneška totiž přináší otazníky.

Ve vládním prohlášení se to jen hemží módními pojmy jako stabilita, efektivita a transparentnost. Co však znamenají? A především: jak jich dosáhnout?

Není nám například jasné, co je myšleno formulací „Vláda podnikne nezbytné kroky v oblasti prokazování původu nabytého majetku“.  Co znamená „Rozšíří působnost NKÚ?“ Je tím míněna i kontrola státních podniků a podniků se státní účastí, jako to chtějí Moravané? A jak si máme vyložit „Vláda stabilizuje (…) úřady práce“. Chce tedy ponechat supercentralizaci úřadů práce, ke které přistoupil Nečasův kabinet?

Ohledně toho, jaký přístup chce mít nová vláda k daním, se nedozvíme vůbec nic.

Znepokojuje nás také to, že koalice chce opět zavést systém pobídek pro zahraniční firmy. Má to znamenat, že těmto – vesměs velmi finančně silným – společnostem budou ze strany státu poskytnuty lepší možnosti než našim podnikatelům?

Z věty „Pokud to bude hospodářsky výhodné pro ČR, vláda podpoří výstavbu nových jaderných bloků v Temelíně a Dukovanech“ může vyplývat všechno možné. Vůbec nijak se vládní prohlášení nevyjadřuje k otázce těžebních limitů.

U vzdělání není jasné, jak se chce kabinet postavit k problému masového vysokého školství. Opravdu chceme, aby 60 % lidí v ročníku studovalo vysokou školu? Není náhodou nejnižší nezaměstnanost mladých lidí v zemích, kde je vzdělání založeno na středních průmyslových školách.

To samé se týká formulace „Vláda podpoří vyvážené a efektivní řízení Vědy, výzkumu a inovací“. Jak máme poznat, co konkrétně to znamená?

Je hezké, že jsou uvedeny silnice a dálnice, jejichž dostavbu pokládá vláda „za prioritu“. My bychom ale chtěli vědět, kdy tyto komunikace budou dokončeny, jinak se totiž upřímnost vlády nedá kontrolovat. Obdobně je to s formulací „Bude podporován přesun přepravy nákladů ze silnice na železnici“ – jakým způsobem? Upozorňujeme, že Moravané prosazují mýtné pro nákladní automobily na všech typech silničních komunikací, aby se stimuloval přesun nákladní dopravy na železnici.

Další nejasností je věta „Vláda posílí ochranu kvalitní orné půdy a půdního fondu“. Jak? Znemožní snad výstavbu supermarketů, jak to chtějí Moravané? Jak se staví k pěstování plodin pro energetické využití? Co geneticky modifikované organismy?

A co rozdělení evropských dotací zemědělcům? Má být prováděno v současné podobě, kdy jsou zvýhodňovány velké koncerny, nebo by mělo dojít ke změně ve prospěch malých a středních zemědělců?

Stejně se nedá říct, co znamená, že „Vláda bude aktivně přispívat do zahraničních operací NATO, EU a OSN, které budou vybaveny odpovídajícím mandátem a budou v souladu s definovanými bezpečnostními a obrannými zájmy ČR“. Co je onen odpovídající mandát? A kde jsou definovány ony bezpečnostní zájmy? Připomínáme, že pro Moravany je rozhodujícím kritériem to, zda jde o obranu našeho území nebo území našich spojenců.

„Vláda bude lépe využívat možnosti členství v Evropské unii“. No jistě, ještě aby tak řekli, že to chtějí využívat hůře. Ale co zdanění mezinárodních finančních spekulací? Co postoj k daňovým rájům? Připomínáme jen, že tato vláda bude zasedat v Radě Evropské unie, čili se bude spolupodílet na tvorbě politiky EU.

Zcela zarážející je pro nás naprostá absence názoru ohledně institucionální struktury, jak v rámci ČR, tak v rámci EU. Nevíme, jak se vláda staví k současnému územně-správnímu členění republiky. Nevíme, jaké parametry má mít její návrh obecného referenda. Nevíme, zda jí vyhovuje současný ústavní systém. Nevíme, jak se staví k institucím EU. Chce, aby se Evropský parlament stal skutečným zákonodárným tělesem? Chce přímou demokracii na úrovni EU? Chce, aby se v České republice příblížila prostřednictvím decentralizace moc občanům, nebo hodlá pokračovat ve zcela iracionální centralizaci?

Navíc se vládní prohlášení nijak nezabývá otázkou vylidňování celých regionů, která je pro nás naprostou prioritou. To je snad nové vládě jedno, že z Moravy, Slezska a českých Sudet lidé odcházejí pryč?

Programové prohlášení nové vlády se podle nás těm nejdůležitějším otázkám buďto přímo vyhýbá nebo je zamlžuje. Není v něm ani žádný harmonogram jejích kroků a příliš často jsou používány formulace, které se dají vykládat různým způsobem. Jinými slovy, nelze na základě něj poznat, jak bude vládní politika vypadat, což přímo popírá smysl tohoto prohlášení.