Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Představujeme kandidáta č.13 Jiřího Libora Bílého


Jiří Libor Bílý se narodil 18. 10. 1952 v Olomouci.

1977 - 1980 Brno: právní čekatel Krajské prokuratury, doktorát, justiční zkoušky
1980 - 1981 Brno: prokurátor Městské prokuratury v Brně (obecná kriminalita, obvod Brno III.)
1981 - 1992: odborný asistent katedry dějin státu a práva PF MU v Brně
1992 - 1997: poslanec České národní rady (do roku 1992),
poté poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky,
 • člen ústavní komise
 • člen ústavněprávního výboru
 • člen komise pro územně - správní členění
 • člen komise při PS PČR pro znaky měst. 
 • vedl přednášky a semináře z římského práva (pracovní úvazek 1/10) na PF MU v Brně
1998 - 2004 Olomouc: odborný asistent Katedry teorie práva, právních dějin a obecného základu,
1994 - 1998: zastupitel města Brna v letech 1994 - 1998,
od roku 1996:  advokát České advokátní komory
od roku 2001  je hostujícím učitelem světových dějin, římského práva a českého práva na katedře dějin Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě
2004 - 2009 Olomouc:  Člen Vědecké rady PF UP v Olomouci
Získání doktorátu filozofie (PhD.) na Právnické fakultě UK v Bratislavě
Ukončení habilitačního řízení na Právnické fakultě UK v Bratislavě a získání titulu Doc.
Zakladatel volitelného oboru Hmotné prameny práva zabývající se právní archeologií na Právnické fakultě UK
Externí učitel na Bratislavské vysoké škole práva od jejího založení v roce 2004.

Vědecká práce:
V badatelské práci se Jiří L. Bílý zaměřil na problematiku recepce římského práva, pomocných věd historických, právní archeologii a moravskou právní historii. Stěžejní prací je IUS MONTIUM. Právo moravských vinohradních hor I - III, Olomouc 2003, 983 s.
V oblasti heuristiky vydal dvě knihy, jimiž zpřístupnil historické prameny, společně s uměleckým historikem PhDr. Petrem Kroupou vydal Encyklopedii architektů, stavitelů, kameníků a zedníků v městě Brně 1560 - 1620 na základě soustavného zpracování pramenů v Archivu města Brna.
Druhá práce byla kolektivním dílem první  edice a česky psaného překladu díla slavného právníka  Bartola de Saxoferrato „Tractatus de insignis et armis".

Výběrová bibliografie:
 • Ius Montium I.: Právo moravských vinohradních hor. Olomouc: (s. n.), 2003. 298 str.
 • Ius Montium II.: Právo moravských vinohradních hor. Olomouc: (s. n.), 2003. S. 299 - 585
 • Ius Montium III.: Právo moravských vinohradních hor. Olomouc: (s. n.), 2003. S. 586 - 983
 • Horenský řád markraběte Jošta. In: Acta Universitatis Palckianae Olomoucensis: Iuridica, roč. 2, Olomouc: Univerzita  Palackého, 2000, s. 19 - 28, res. angl.
 • Buona fede nel diritto medievale primo moderno. In: Acta Universitatis Palckianae Olomoucensis: Iuridica, roč. 3, Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s 23 - 26, res. angl.
 • Bona fides ve středověkém a raně novověkém právu. In: Acta Universitatis Palckianae Olomoucensis: Iuridica, roč. 3, Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 27 - 30, res. angl.
 • „Chvályhodná krádež" sv.Václava (příspěvek k právním vztahům k půdě v raně patrimoniální monarchii). In : Acta Universitatis Palckianae Olomoucensis: Iuridica, roč. 3., Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 31 - 39, res. angl.
 • K počátkům duševního vlastnictví na Moravě a v Čechách. In: Acta Universitatis Palckianae Olomoucensis: Iuridica, roč. 4., Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, s. 20 - 26, res. angl.
 • Zamyšleni nad dvěma ústavními návrhy profesora Vladimíra Kubeše z let 1947 - 1968 o rovnoprávném postavení Moravskoslezské země. In: Moravský historický sborník: Ročenka Moravského národního kongresu. Roč. 1999 - 2001. - Brno: Moravský národní kongres, 2001, s. 465 - 470.
 • Společný základ horenského a horního práva na podkladě srovnání Horenského řádu markraběte Jošta a Horního zákoníku krále Václava II. In: Ius regale montanorum a měnová reforma krále Václava II.: Sborník příspěvků z mezinárodní konference k 700-letému výročí vydání Královského horního zákoníku. Sekce 1. Horní právo. Kutná Hora (s. n. 2000), s. 10 -22,
 • K právnímu postavení kolónů. In: Ius romanum: Sborník příspěvků ze 4. Konference ČR a SR na téma Diskriminace v římském právu (ed. Bubelová, K.), Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, s. 67 - 71.
 • Jmenné kritérium v jmenné genealogii v panovnických a velmožských rodech: In: Genealogia act heraldica bohemica: Sborník příspěvků z odborné konference. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost 2002, s. 54 - 56-
 • Právní úprava šlechtictví za prvního císařství. In: Vybrané právní aspekty francouzské revoluce a císařství: Sborník příspěvků konference. - Olomouc: Nakladatelství Moneta F-M, 2003,
 • Význam neprávnických pramenů na příkladu fragmentu Petroniova díla „Hostina Trimalchiona". In: Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference právních romanistů ČR a SR pořádané právnickou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně ve dnech 7. - 8. listopadu 2003, Brno: Masarykova Univerzita, 2004, s. 67 - 71.
Učebnice pro vysokoškolské studenty:
Právní dějiny na území České Republiky. Praha: Linde, 2003, 474 s.

Společenské zájmy:
Jiří L. Bílý je moravské národnosti a angažuje se v moravském národním hnutí. Dlouhá léta byl po doc. Lubomíru E. Havlíkovi, DrSc., Eq.M., prezidentem Moravského národního kongresu. Aktivně se stará se o udržování rostislavovského a cyrilomětodějského duchovního odkazu. Byl zvolen a jmenován rytířem Královského řádu moravských rytířů sv. Rostislava Kolumbana (nominace 1995, investitura 2002) a členem jeho rady (2002).