Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Stanoviska Moravanů pro projekt Českého rozhlasuEVROPSKÝ PARLAMENT/EUROPOSLANEC
 
 1. Čeho chcete v EP dosáhnout?
Chceme prosadit naše programové cíle, např. návrat Moravy z periferie do centra evropského dění; vyrovnání výše evropských dotací pro Moravu a Slezsko s výší dotací pro Čechy, včetně Prahy; stejný přístup k moravským zemědělcům jako k zemědělcům původních států EU.
 
 1. Jak silnou figurou je europoslanec. Co podle vás může a zmůže?
Může prosazovat to, co mu umožňují kompetence Evropského parlamentu. Jedná se tedy o poměrně významnou politickou funkci nereprezentující pouze jednotlivé země a státy, ale i celou EU. Má silnou pravomoc při schvalování rozpočtu a legislativy, zároveň má velké možnosti k neformálním vyjednáváním.
 
 1. Co je podle vás měřítkem úspěšnosti evropského poslance?
Schopnost využít možnosti dané kompetencemi Evropského parlamentu a silou jeho frakce.
 
 1. Jakými jazyky má pro dobrý výkon své funkce mluvit poslanec Evropského parlamentu?
Přinejmenším anglicky; alespoň základy dalších jazyků používaných v EU pro základní komunikaci jsou vhodné pro zahájení neformálních jednání a „prolamují ledy“.
 
 1. Jaká frakce Evropského parlamentu je vaší straně nejbližší, do které byste se zařadili?
Evropská svobodná aliance, tedy historicky první evropská strana a 4. nejsilnější frakce v EP. Moravané jsou jejím členem již od roku 2006 a úzká spolupráce s obdobně zaměřenými stranami napříč Evropou nám zajišťuje reálné prosazování našich záměrů.
 
 1. Jak vnímáte změnu pravomocí EP po Lisabonské smlouvě?
Nepostačuje nám to, protože EP nemůže navrhovat legislativní normy EU, tedy směrnice, nařízení a rozhodnutí, a navíc nemá kontrolu nad mnoha výkonnými složkami a agenturami EU.
 
 1. Jaká hlavní témata čekají na nový Evropský parlament? Která by se měla v jeho funkčním období vyřešit?
Zvýšení jeho pravomocí a zavádění přímé demokracie. Ochrana evropského průmyslu před laciným dovozem. Zvýšení podpory zanedbávaným regionům. Přesun nákladní dopravy ze silnice na železnici. Reforma zemědělské politiky ve prospěch malých a středních rolníků.
 
 1. Jsou podle vás materiální požitky, náhrady a odměny evropských poslanců adekvátní?
Podle nás jsou příliš velké. Celkem činí takřka desetinásobek průměrné mzdy v EU. Podle nás by měl postačovat dvojnásobek.
 
 1. Jaký je váš názor na pendlování Evropského parlamentu mezi Bruselem a Štrasburkem?
Podle nás je to zbytečné, ač si uvědomujeme význam Štrasburku jako symbolu překonání svárů mezi Německem a Francií, které měly pro Evropu tragické následky. Každopádně o tomto nerozhoduje EP, ale Rada EU.


EP BUDE ŘEŠIT
 
 1. Jste pro to, aby si země EU vzájemně pomáhaly s přijímáním žadatelů o azyl, aby se žadatelé rozdělovali do jednotlivých zemí?
Zatím ne, byť z demografických důvodů může přijít doba, kdy imigranty budeme potřebovat. Jsme také pro prevenci emigrace z 3. světa odbouráním subvencovaného vývozu potravin z EU do těchto regionů.
 
 1. Mají se na úrovni EU přijmout společná pravidla, která by povolila či zakázala budoucí těžbu břidlicového plynu?
Zatím nejsme z ekologických důvodů pro povolení takové těžby, ale podporujeme její další technologický vývoj a výzkum možných rizik.
 
 1. Jste pro to, aby země EU pokračovaly ve snaze snížit emise CO2?
Ano, jsme pro snižování emisí CO2. EU by podle nás měla nastavit své celní tarify i podle toho, jak dotyčná mimoevropská země reguluje emise skleníkových plynů.
 
 1.  Jak se stavíte k návrhu povinných kvót zastoupení žen ve vedení firem?
Jsme pro co největší veřejnou podporu rodinám a matkám, podporujeme zrovnoprávnění žen a mužů. Kvóty by postavení pracujících žen spíš zkomplikovaly, protože ty, co by něco dokázaly, by kvůli nim mohly být zpochybněny.


ČESKÉ ZÁJMY V EU (poslanci z ČR by měli zastupovat především zájmy celoevropské, nejen české, moravské a slezské)
 
 1. Jaké státy by podle vás měly být hlavními spojenci ČR v EU?
Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko.
 
 1. Vyjmenujte 3 hlavní zájmy, které by ČR měla v EU prosazovat.
Zvýšení podpory zanedbaným regionům. Ochrana průmyslu před laciným dovozem. Změna zemědělské politiky ve prospěch malých a středních podniků.
 
 1.  Mělo by Česko přijmout euro? Pokud ano, kdy?
Jakmile se vzpamatuje z hospodářské krize a jakmile se eurozóna vypořádá s potížemi středomořských zemí.
 
 1. Měla by se ČR stát členem tzv. bankovní unie?
Ano, zároveň by však Výkonná rada Evropské centrální banky měla být podrobena demokratické kontrole Evropského parlamentu, který by ji podle nás měl volit a odvolávat.
 
 1. Měla by se ČR účastnit další integrace eurozóny ještě před tím, než se stane jejím členem? Podporujete např. německý návrh, aby každá země uzavřela právně závaznou smlouvu o reformách, které by měla provést?
Ne, rozhodující by měl být vstup do eurozóny. Jakékoli formální závazky lze obcházet, jak ukázaly zkušenosti s „dodržováním“ konvergenčních kritérií pro přijetí eura u některých zemí.
 
 1.  Budete usilovat o srovnání podmínek českých zemědělců s podmínkami zemědělců z jiných členských států EU?
Ano. Současně je také nutné změnit pravidla pro podporu zemědělců ve prospěch malých a středních rolníků. Dnes dostává více než 80 % dotací 20 % firem.
 
 1.  O jaký rezort by v příští Evropské komisi podle vás měla ČR usilovat?
To je lhostejné. Člen EK zastupuje Unii jako celek, ne členský stát. Hlavně ať dokážeme v Čechách, na Moravě a ve Slezsku generovat takové osobnosti, které budou prospěšné celé Evropě.
 
 1. Nakolik budete spolupracovat s jinými českými europoslanci z jiných frakcí?
To závisí na tom, jak budou akceptovat naše priority.


BUDOUCNOST EU
 
 1. Koho budete volit předsedou Evropské komise?
Kandidáta frakce Evropská svobodná aliance.
 
 1. Jste pro snížení počtu eurokomisařů, a tedy pro zrušení pravidla, že každá země má v Evropské komisi svého komisaře?
Nelze v brzké době očekávat rozšiřování EU, takže počet komisařů – který je mimochodem stejný jako počet ministrů brazilské federální vlády – není nutné omezovat.
 
 1. Měla by v budoucnu vzniknout společná evropská armáda?
Ano, to však předpokládá také sjednocení zahraniční a bezpečnostní politiky Unie. Její nejvyšší představitel – tzv. Vysoký představitel – by podle nás měl být volen a odvoláván Evropským parlamentem.
 
 1. Měla by v rámci EU vzniknout společná tajná služba či kontrašpionáž?
Jedině, pokud by se členské státy svých tajných služeb vzdaly. Souběh považujeme za nemožný.
 
 1. Kolik úředních jazyků má být v EU?
To závisí na definici. Jsme pro rozvoj a co nejširší využívání tradičních jazyků a nářečí, která jsou dosud některými národními státy potlačována.


PRAVOMOCI EU (vs. ČLENSKÉ STÁTY)
 
 1. Měla by existovat možnost, aby byla členská země vyloučena z EU? Pokud ano, za jakých podmínek?
Kritéria pro vstup zemí do Evropských společenství a později EU se postupem doby měnila, takže různé země byly přijaty na základě různých měřítek. Proto podle nás nelze stanovit kritéria pro jejich vyloučení.
 
 1. Do jaké míry by měla EU ovlivňovat tvorbu a výši daní v jednotlivých členských státech? 
EU by podle nás měla stanovit minimální sazbu pro korporátní daň a maximální sazbu pro DPH. U již existující minimální sazby DPH by podle nás mělo dojít k jejímu snížení.
 
 1. Do jaké míry je podle vás vyhovující současná míra pravomocí Evropské unie? Jste spíše pro převádění pravomoci z členských států na Evropskou unii, nebo opačně?
Jsme pro posilování pravomocí Evropského parlamentu, zavádění přímé demokracie do rozhodování EU a posílení pravomocí historických zemí a regionů a jejich role v EU.
 
 1. Mělo by se ve společné zahraniční a bezpečnostní politice EU nadále rozhodovat jednomyslně, nebo většinově? Proč?
Jelikož jsme pro posílení role Evropského parlamentu i v této sféře, jsme pro většinové hlasování.
 
 1. Má mít EU, popřípadě eurozóna, jednotné zastoupení v institucích, jako je Mezinárodní měnový fond nebo Světová banka?
Ne. Z taktických důvodů je lepší, když tam bude co největší zastoupení evropských zemí.


ROZŠIŘOVÁNÍ EU
 
 1. Jaký máte názor na další rozšiřování Evropské unie?
Obecně jsme pro, ale nemělo by k němu dojít za cenu snižování kritérií pro vstup 
 
 1. Jste pro vstup Turecka do EU? Pokud ano, kdy a za jakých podmínek?
Ta otázka nemá smysl, protože na rozdíl od minulosti většina obyvatel Turecka nyní nepodporuje vstup země do EU a rezignovala na to i vládnoucí strana AKP. Jsme však pro další sbližování s EU a např. pro zrušení vízové povinnosti pro občany Turecka.
 
 1. Měla by se jednou členem EU stát i Ukrajina? Pokud ano, kdy a za jakých podmínek?
Ani tato otázka nyní vzhledem k situaci na Ukrajině nemá smysl. Jsme však pro co největší sbližování a pro zrušení vízové povinnosti pro občany této země.
 
 1. Jaké další země podle vás do EU patří?
Rozšiřování v budoucnu se nebráníme, v současnosti by se mělo jednat spíše o sbližování se státy Balkánu, Běloruskem a Moldavskem. Do EU patří jakákoli historická země, jež prostřednictvím sebeurčení vyhlásí nezávislost a jejíž území v současné době náleží do EU.


EKONOMIKA EU
 
 1. Jste pro vznik evropské daně? Např. daně z finančních transakcí, jejíž výnos by mířil do evropského rozpočtu?
Ano. Jsme pro zavedení daně z finančních transakcí.
 
 1. Jste pro uzavření Transatlantické partnerství pro obchod a investice, tedy zóny volného obchodu mezi EU A USA?
Jsme proti, ohrozilo by to evropské standardy. Navíc by se EU zbavila nástrojů zahraničně-obchodní politiky vůči USA.
 
 1. Měla by EU začít jednat o obchodní dohodě s Čínou?
Jsme proti ze stejného důvodu jako u návrhu na takovouto dohodu s USA. EU by měla chránit svůj průmysl před laciným dovozem nastavením cel podle dodržování ekologických a sociální standardů v zemi původu zboží.
 
 1. Jste pro to, aby v rámci EU či eurozóny vznikl společný fond na vyplácení dávek v nezaměstnanosti?
Ne, znamenalo by to příliš velkou zátěž pro rozpočet EU. V rámci principu subsidiarity by mělo jít o kompetenci členských států či historických zemí a regionů nebo obcí.
 
 1. Jste pro snížení/zachování na stávající úrovni/zvýšení rozpočtu EU?
Jsme pro zvýšení, protože dnes tvoří pouze 1% celkového HDP zemí EU (a úměrné snížení rozpočtů členských států … průměrně 45% HDP … aby nedošlo ke zvýšení daní).
 
 1. Jsou náklady na administrativu EU podle vás málo/tak akorát/příliš?
Jde o 6 % z rozpočtu EU (který sám o sobě tvoří pouze 1% HDP EU), což je tak akorát.
 
 1. Na jaký účel by měla jít největší část rozpočtu EU?
Na podporu regionů opomíjených vládami jejich národních států.
 
 1. Je v EU nutná centrální regulace bankovního trhu?
 Ano.


SPOTŘEBITEL
 
 1. Má EU stanovovat celoevropské normy pro potraviny? Pokud ano, u kterých?
Ano, ale je zde institucionální problém. Agentura EFSA, která se tím zabývá, by měla být volena a odvolávána Evropským parlamentem a oproštěna od vlivu lobbistů, kterým trpí.
 
 1. Za jakých podmínek by mohl členský stát zakázat/omezit dovoz potravin z jiného členského státu EU?
Jde o porušení principu volného pohybu zboží, takže by taková možnost neměla existovat. (případy porušování pravidel řeší EK či EFSA)
 
 1. Měla by EU zakázat, aby výrobci pod stejnou značkou/názvem nabízeli různou kvalitu v různých zemích EU?
Ano.
 
 1. Jaký názor budete v EP zastávat v otázce omezení poplatků za operace prováděné platebními kartami (platby kartami)?
Podporujeme návrh na omezení poplatků za použití platebních karet.
 
 1. Jste pro, aby na obalech potravinářských výrobků v Evropě byly uváděné země původu jednotlivých složek výrobku?
Ano. Již dlouho je to součástí našeho programu. Upozorňujeme, že na území státu ČR jsou země Čechy, Morava a Slezsko.
 
 1.  Měl by být v rámci EU úplně odstraněn roaming u telefonních hovorů a mělo by se po celé EU volat za stejnou cenu jako u vnitrostátních hovorů?
Ano.
 
 1.  Měla by EU omezovat používání igelitových tašek?
V rámci principu subsidiarity by se tím měly zabývat členské státy, regiony či obce. Nemusí se vše řešit v Bruselu.


EURODOTACE
 1. Jste pro zachování tzv. strukturálních a kohezních fondů, tedy částečného dotování projektů?
Ano.
 
 1. Má EU zachovat systém dotací? Pokud ano, do jakých oblastí a v jakém objemu?
Ano. Pokud by se podařilo zavést daň na finanční transakce, bylo by možné zvýšit dotace do zanedbaných regionů či do zemědělství o 20 miliard eur ročně a dotace prostřednictvím strukturálních fondů o dalších 20 miliard.
 
 1.  Má EU zajistit kontrolu čerpání dotací, které uděluje? Pokud ano, jakým způsobem?
Ano, prostřednictvím zvýšení pravomocí Evropského účetního dvora.
 
 1.  Jakým způsobem by měla EU dotovat zemědělství?
Měla by zohledňovat nejen výrobu, ale i péči o krajinu, handicapy některých území, udržení pracovních míst na venkově a důstojný chov zvířat. Měla by více podporovat malé a střední zemědělce než dosud.