Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Petr Michek: Je obchod s dluhy stále lukrativní ?


„Ročně jsou v České republice zahajovány desítky tisíc exekucí. Ne však všechny exekuce probíhají podle zákona“, říká Petr Michek, podnikatel a právník, který v rámci své kandidatury na senátora na Znojemsku, otevřeně kritizuje úroveň fungování soukromých exekutorů a systém exekucí.

„V poslední době mezi veřejností převládá názor, že exekuce je státem podporovaná lichva a ta je podle našeho práva trestným činem“, dodává Petr Michek. Ani poslední změna exekučního řádu nepřinesla očekávaná zlepšení. Především nedošlo k odstranění systémové nerovnováhy mezi vymáháním pohledávek prostřednictvím soukromého exekutora a soudu. Kromě toho stále očekáváme vzájemné vybalancování práv a povinností soukromého exekutora na straně jedné a dlužníka na straně druhé.

Přestože současně dostupné statistiky vypovídají, že soukromí exekutoři nepřinesli významně vyšší efektivnost vymáhání pohledávek oproti soudům, tak poslední novela ještě více omezila možnost provádění exekucí soudy. A co více, paradoxně zůstávají exekutorům větší pravomoci než soudům!

Exekuce se vykonávají na základě exekučního řádu, který byl již v minulosti několikrát novelizován. Exekutoři, jsou vázáni především Ústavou České republiky, zákony, včetně dalších právních předpisů a rozhodnutím soudu. Přesto všechno není porušování zákonů ze strany soukromých exekutorů na ústupu, ale má stále vzrůstající tendenci. Z dostupných statistických zdrojů přitom vyplývá, že soukromí exekutoři porušují zákon podstatně častěji, než příslušníci na srovnatelných postech v jiných právních oblastech. Proč tomu tak je ?

Kromě zmíněných systémových chyb, hraje do určité míry roli také fakt, že dochází k jistému pochybení již při výběru soudních exekutorů. Tito, na rozdíl od podobných profesí, nemají povinnost absolvovat psychologické testy.

V tomto ohledu se plně ztotožňuji  se stanovisky organizace Iuridicum Remedium, o.s., která se zaměřuje na konkrétní případy porušování lidských práv i na obecné pokusy o omezování práv občanů, např. změnou legislativy.

Provedením analýzy systémových chyb na poli exekucí bylo zjištěno, že zůstává urgentním úkolem hluboká reforma soukromých exekucí, která především vybaví soudy stejnými pravomocemi, jakým se nyní těší soukromí exekutoři.

Dále je nezbytné zpřísnit osobnostní požadavky na exekutorské čekatele a přesunout rozhodování o odměně a hotových výdajích spojených s exekucí na soud včetně toho, že exekuční řízení bude podléhat soudním poplatkům.

Reforma by měla taktéž zahrnout ustanovení povinnosti orgánů veřejné moci vymáhat pohledávky, zlepšit přístup k informacím o exekucích z Exekutorské komory na stát a nakonec zavést povinnost exekutora uhradit státu náklady, které způsobil z titulu škody výkonem veřejné moci.

 Bez výše uvedených úprav budou exekuce i nadále představovat pro určitou skupinu lidí jednoduchý zdroj příjmů a stále se budou zvyšovat počty lidí zahnaných do dluhové pasti.  Ve skutečnosti pak ponese následky celá společnost, a to především ve formě zvýšených nákladů na sociální zabezpečení a pomoc, včetně kriminalizace dlužníků.

 A tak se nabízí hned několik otázek k zamyšlení. Potřebujeme i nadále systém soukromých exekucí, jehož přínos jak se zdá, je pro společnost minimální?

Nebude lepším řešením zjednání nápravy v této oblasti zrušením profese soudních exekutorů a raději ponechat provádění exekucí nezávislým soudům, tak jak to bylo v minulosti ?

Autor: www.permichek.cz,1.9.2014