Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Představení kandidátů do Senátu


Zahájení kampaně strany Moravané v senátních volbách v Jihomoravském kraji

Tisková konference

Pondělí 6. 6. 2016 od 16:00 hod., salonek restaurace Forhaus, Pekařská 4, Brno (www.forhaus.cz).
 
Program:
  • úvodní slovo, Ondřej Hýsek, předseda strany Moravané, kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje
  • představení kandidátů strany Moravané do Senátu:
    • doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (Moravané) – obvod č. 55 Brno-Město; univerzitní pedagog, archeolog
    • doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. (Moravané) – obvod č. 58 Brno-Město (společný kandidát strany Moravané a ODS); univerzitní pedagog, historik
    • JUDr. Vítězslav Krabička (nezávislý kandidát) – obvod č. 79 Hodonín; 1. místostarosta města Hodonín
  • senátní a krajské volby – dotazy
  • pozvánka na konferenci Evropské svobodné aliance v Brně
  
 
Tisková zpráva:

Politická strana Moravané na tiskové konferenci v Brně představila své tři kandidáty do říjnových voleb do Senátu ČR, jejichž společným cílem je hájení zájmů Moravy v parlamentu a iniciování obnovy zemského zřízení.


Kandidáty jsou doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (Moravané), univerzitní pedagog a archeolog, kandidující ve volebním obvodě č. 55 (Brno-město). Dále doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (Moravané), univerzitní pedagog a historik, který kandiduje v obvodě č. 58 (Brno-město) a je společným kandidátem strany Moravané a ODS. Kandidaturu za stranu Moravané rovněž přijal JUDr. Vítězslav Krabička (nezávislý kandidát), 1. místostarosta Hodonína, a to v obvodě č. 79.

Konferenci vedl Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., předseda strany Moravané a kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje v souběžných volbách do krajských zastupitelstev. Připomněl nesouhlas strany Moravané s oficiálním přejmenováním ČR v zahraničí jako tzv. Czechia, dále uvedl, že se strana bude ve volbách soustředit na řešení konkrétním regionálních problémů a zahájení diskuze o sloučení krajů do spolkových zemí.

Strana Moravané se jako člen Evropské svobodné aliance bude podílet na spolupořádání zářijové mezinárodní konference na téma sebeurčení nestátních regionů a národů, kterou pořádá Katedra historie Masarykovy univerzity v Brně.

Představení kandidátů strany Moravané do Senátu ČR

Brno: Doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr.
(narozen 4. 7. 1948) je historikem, který se věnuje dějinám českých zemí od roku 1848 do pádu komunistického režimu. Napsal několik knih o vládě Habsburků a významných představitelích tohoto rodu, o Komunistické straně Československa a důležitých okamžicích jejího vývoje, na svém kontě má řadu vědeckých prací a studií. V letech 1966-1970 studoval na Filozofické fakultě tehdejší Univerzity J. E. Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně, pracoval jako odborný pracovník v muzeu, od roku 1986 do roku 1990 byl ředitelem Historického muzea ve Slavkově u Brna, následně ředitelem Moravského zemského muzea, od roku 1994 je vědeckým pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. v Praze a vedoucím jeho brněnského pracoviště. Krátký čas byl rovněž ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Žije v Brně, volný čas tráví na chalupě v Kobeřicích u Brna. Je ženatý, má tři děti a tři vnučky.
Do senátních voleb se zapojil jako společný kandidát ODS a politické strany Moravané, jejímž je členem. Bezprostřední pohnutkou jeho rozhodnutí jsou politické události posledních let a měsíců. Má pocit, že pod záminkou tzv. politické korektnosti dochází k neustálému a nenápadnému omezování demokratických práv a občanských svobod v České republice, zejména to pozoruje v oblasti svobody slova a informací. Znepokojuje jej sociální politika stávající vlády, štědře přidělující prostředky těm, kterým se nechce pracovat, a naopak nezodpovědně šetřící v oblastech, kde to není vhodné, jako je bezpečnostní politika, armáda či věda a výzkum. Proti těmto tendencím chce v Senátu Parlamentu České republiky vystupovat a aktivně usilovat o nápravu. V neposlední řadě chce v této pozici připomínat existenci Moravy jako historické země českého státu, jež je od roku 1948 záměrně likvidována. Polistopadové vlády tak důstojně navázaly na politiku KSČ. Odmítá stále výraznější zasahování Bruselu do života suverénních států, včetně České republiky, odmítá způsob řešení migrační krize, který zvolila bruselská reprezentace.
Osobní webová stránka: www.usd.cas.cz

Jiří Pernes

Brno: Doc. PhDr. ohuslav František Klíma, CSc. (narozen 3. 5. 1950) je moravský archeolog a vysokoškolský pedagog. Působí na Katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se zejména raně středověkou archeologií. Jeho působení je spojeno především s významným výšinným velkomoravským Hradištěm sv. Hypolita ve Znojmě (známé také jako Znojmo – Hradiště). V květnu 2014 kandidoval z desátého místa za stranu Moravané do Evropského parlamentu.
Vystudoval filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (tehdy Universita Jana Evangelisty Purkyně) v Brně. V letech 1972 – 1973 krátce působil v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, poté až do roku 1979 jako asistent a odborný asistent na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po roce 1979 se stal vědeckým a posléze samostatným vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu Československé akademie věd v Brně. Podílel se na archeologických výzkumech na velkomoravském hradišti v Mikulčicích a na archeologickém průzkumu rotundy sv. Kateřiny na znojemském hradě. Posledně zmiňovaný výzkum v letech 1990 – 1993 přímo vedl. Kromě toho začal od roku 1986 soustavně působit na archeologickém výzkumu významného velkomoravského výšinného Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. Zde působí (pod hlavičkou Masarykovy univerzity) až do dnešní doby. Po reorganizaci pracovišť Akademie věd tuto instituci opustil a vrátil se znovu na katedru historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zde působil nejprve jako odborný asistent a od své habilitace v roce 1996 jako docent. V období 1996–2000 zastával funkci vedoucího katedry.
Během své vědecké činnosti se zabývá zejména velkomoravským kovářstvím. Doktorskou disertaci psal na téma Stavební kování velkomoravské architektury. Kandidátská disertace nesla název Kovářské řemeslo velkomoravských Mikulčic. Habilitaci získal za práci Znojemská rotunda ve světle nových výzkumů. V roce 1996 oznámil objev velkomoravské kamenné církevní architektury na Hradišti ve Znojmě (kostel a rotunda). Od roku 2007 na Hradišti postupně odkrývá nově objevené velkomoravské pohřebiště.
Doc. Klíma za přínos v oblasti archeologie obdržel v r. 2014 cenu hejtmana Jihomoravského kraje – za vybudované nové muzeum Velké Moravy ve Znojmě Hradišti a celoživotní práci v oblasti výzkumu Velké Moravy.
Klíma se dlouhodobě  zajímá o problematiku Moravy, jejíž historie od nejstarších dob, spojených s vytvořením a existencí prvního státního útvaru západních Slovanů, vždy budila úctu a vážnost. V r. 1989 probuzená, tehdy velmi živá a následně odstrčená otázka samosprávného postavení Moravy je dodnes všemi prostředky dále pozvolna utlumována a navíc často zcela zkresleně interpretována jako rozbíjení republiky. Právě naopak se budeme snažit o návrat k historicky ověřenému, dobře fungujícímu a prosperujícímu státoprávnímu uspořádání, násilně zrušenému v r. 1948. A to cestou trpělivého vysvětlování, rozumné argumentace, přibližování jednoznačných výhod a opětovnému probouzení moravského patriotismu při časté komunikaci s širokou veřejností. Vedle tohoto cíle snažení, který je také základní prioritou politické strany Moravané,   hodlá  B. Klíma velmi pozorně naslouchat nejrůznějším problémům občanů, radit se s nimi a snažit se pomáhat tyto problémy řešit. Nehodlá se vyhýbat kritickým vyjádřením a upřímné snaze o nápravu v oblasti sociální politiky, dále školství, vědy a výzkumu. I když není zemědělským odborníkem, není mu lhostejné mnohdy neuvážené a krátkozraké hospodaření se zemědělskou půdou (bionafta, výstavba nových překladišť zboží na kvalitních zemědělských půdách v okolí Brna a.j.). Zaujímá také výrazně kritické stanovisko k pomalému řešení (neřešení) ožehavého problému současnosti, kterým je migrační krize, vyvolávající v naší veřejnosti silné obavy a strach o budoucnost našich dětí. Není mu cizí ani ochrana přírody, vodních zdrojů, podpora drobných zemědělců, vinařů a také kvalita dopravní sítě a komunikací. Je rozhodným kritikem mnohdy zdlouhavé a zbytečně komplikované činnosti úředních orgánů. Všechny nastíněné problémy hodlá řešit v úzké spolupráci se svými voliči a následně usilovat o nápravu.    

Bohuslav Klíma

Hodonín: JUDr. Vítězslav Krabička
Narodil se 2. 7.1959 v Kyjově a je právníkem a komunálním politikem s bydlištěm v Hodoníně. V dětství prožil 16 let v Dětském domově v Hodoníně. Po absolvování právnické fakulty univerzity J. E. Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně pracoval jako právník ve Spotřebním družstvu Jednota v Hodoníně. Poté na začátku 90. let pracoval jako ředitel Okresního podniku bytového hospodářství, kdy po rozdělení tohoto státního podniku na jednotlivé městské státní podniky začal podnikat a následně začátkem roku 2000 se začal plně věnovat advokacii, a to až do dnešních dnů.
V komunální politice pro občany pracuje již od roku 1998, kdy byl dvakrát členem Rady města Hodonína a nyní, od roku 2014, byl zvolen do funkce 1. místostarosty města Hodonína, kde se zaměřuje zejména na oblast právních vztahů a transparentnosti státní správy a samosprávy.
Jeho koníčkem je příroda a její ochrana, k této činnosti vede již více než 41 let děti v oddílech spolku ZÁLESÁCI – pobyt v přírodě, dříve v oddílech Svazarmu a Pionýr. V rámci práce s dětmi pořádá a organizuje víc jak 32 let letní tábory, kterých se zúčastňuje v jednotlivých turnusech až 100 dětí pod vedením zkušených vedoucích, bývalých dětských členů místní organizace.
Za činnost komunálního politika a práci s dětmi byl oceněn ČRDM Praha cenou Přístav za významnou podporu sdružení dětí a mládeže a volnočasových aktivit pro děti a mládež.
Je 31 let ženatý, má 3 dcery a již i 3 vnoučata, ve svém životě dokázal, že když člověk i při nepřízni osudu chce, tak dokáže hodně dobrých věcí pro společnost udělat.
Do senátu chce kandidovat především proto, že jako komunální politik, který je blízko svým občanům, vnímá často důsledky nekvalitních a někdy i zbytečných zákonů. Jako právník může nabídnout své odborné právní znalosti, neboť má za to, že senát posuzuje právě právní dopad zákonů na obyčejné lidi. Nechce taktéž, aby se zapomínalo na Moravu, která se stala v novodobých dějinách zcela opomíjenou zemí.

Vítězslav Krabička

Kontakty:
Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., předseda strany Moravané
o.hysek@moravane.cz, mob.: 604 936 755
 
Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D., místopředseda strany Moravané
o.mlejnek@moravane.cz, mob.: 608 680 261
 
www.moravane.cz
www.facebook.com/moravaci